Algemene Voorwaarden Kiki’s Hondenhotel 

 

Algemeen

1. Kiki’s Hondenhotel richt zich op vakantieopvang voor honden die rustig en sociaal zijn. Een voorwaarde hiervoor is dat de  hond buiten kan spelen met andere honden zonder speciale begeleiding. Ook moet de hond samen met andere honden binnen kunnen verblijven zonder dat zij onrust bij elkaar veroorzaken.

2. Het minimaal aantal verblijfsdagen is 7 voor nieuwe honden en 4 voor honden die al eens een vakantieperiode (7 dagen) bij Kiki’s Hondenhotel geweest zijn.

3. Alle honden dienen minimaal 6 weken voor de eerste kennismaking gecastreerd of gesteriliseerd te zijn.

4. De minimum leeftijd voor verblijf bedraagt 5 jaar. 

5. Het halen en brengen van de honden vindt plaats tussen 16.00 en 17.00 uur.

6. Kennismakingen vinden op afspraak in het laagseizoen plaats tussen 10.00 en 12.00 uur. Kennismakingen in het hoogseizoen zijn bij uitzondering in overleg mogelijk.

 

Reservering en betaling

1. Direct na het maken van een reservering voor een vakantieverblijf ontvangt de eigenaar van de hond een betalingsverzoek per Tikkie voor 50% van het totaal verschuldigde bedrag. Deze aanbetaling dient binnen twee dagen te worden voldaan. 

2. Zodra de aanbetaling is voldaan, komt de reservering voor het vakantieverblijf tot stand.

3. Eén maand voor aanvang van het vakantieverblijf ontvangt de eigenaar van de hond een betalingsverzoek per Tikkie voor de resterende 50% van het verschuldigde bedrag. Deze restantbetaling dient binnen twee dagen te worden voldaan. Als de restantbetaling niet wordt betaald binnen de termijn van de tikkie en de tweede, aanmaningstikkie wordt ook niet betaald, binnen 1 dag, dan wordt uw hond uit de agenda gehaald en wordt het reserveringsbedrag niet terug gestort. 

4. Als de volledige verblijfskosten zijn betaald, kan het vakantieverblijf van de hond aanvangen.

5. De dag van brengen en de dag van ophalen worden in rekening gebracht. 

6. Het later brengen tijdens een schoolvakantie van de hond of het eerder ophalen van de hond dan de afgesproken periode zal niet leiden tot restitutie van de pensionprijs. 

7. Annulering van het vakantieverblijf is mogelijk. Dan gelden de volgende restitutievoorwaarden:

– Bij annulering tot 6 maanden vóór aanvang van het verblijf: volledige restitutie van de aanbetaling.

– Bij annulering 6 tot 1 maanden vóór aanvang van het verblijf: geen restitutie van de aanbetaling.

– Bij annulering binnen 1 maand vóór aanvang van het verblijf of gedurende het vakantieverblijf voor de resterende periode: geen restitutie van het volledig betaalde bedrag.

 

Verantwoordelijkheden van de eigenaar van de hond

1. De eigenaar van de hond verstrekt tijdens de kennismaking bij Kiki’s Hondenhotel alle informatie die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van de hond.

2. De eigenaar van de hond geeft uiterlijk bij aanvang van het vakantieverblijf van de hond het hondenpaspoort af als bewijs dat de hond de op dat moment vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Voor honden betreft dit in elk geval de vaccinaties tegen Hondenziekte (ziekte van Carré) en Parvovirus en de neusenting tegen Kennelhoest (Nobivac KC).

3. De eigenaar van de hond observeert de hond goed de weken voordat men op vakantie gaat en gaat indien nodig bijtijds voor het vakantieverblijf langs de dierenarts voor behandeling van ziektes of ongemakken. 

4. De eigenaar van de hond laat Kiki’s Hondenhotel zo ver mogelijk vóór aanvang van het vakantieverblijf van de hond weten als de hond ziek is geweest of nog steeds is. Heeft de hond ondanks inenting toch Kennelhoest dan is Kiki’s Hondenhotel genoodzaakt het vakantieverblijf te annuleren zonder restitutie van het betaalde bedrag. 

5. De hond moet vrij zijn van vlooien en ontwormd zijn. Indien bij het brengen de hond vlooien blijkt te hebben, is Kiki’s Hondenhotel genoodzaakt het vakantieverblijf te annuleren zonder restitutie van het betaalde bedrag. 

6. De eigenaar van de hond is te alle tijde aansprakelijk voor de daden van de eigen hond.

7. De eigenaar van de hond komt de hond persoonlijk brengen en ophalen. Een uitzondering hierop is alleen mogelijk na voorafgaand akkoord van Kiki’s Hondenhotel. 

8. De honden eten bij Kiki’s Hondenhotel het voer dat ze van huis uit gewend zijn. De eigenaar van de hond neemt bij aanvang van het vakantieverblijf voldoende van dit voer mee voor de volledige duur van het vakantieverblijf in een afsluitbare plastic bak. 

9. De eigenaar van de hond neemt bij aanvang van het vakantieverblijf de eigen schone mand of kussen van de hond mee. 

10. De eigenaar van de hond is verplicht om de hond op te (laten) halen indien Kiki’s Hondenhotel dit noodzakelijk acht in verband met de gezondheid of het welzijn van de hond of van de andere logeerhonden.

 

Verantwoordelijkheden van Kiki’s Hondenhotel

1. Kiki’s Hondenhotel zorgt te allen tijde voor het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de hond die bij haar verblijft.

2. Kiki’s Hondenhotel houdt zoveel mogelijk rekening met de individuele wensen van de eigenaar van de hond ten aanzien van de verzorging van de hond.

3. Gedurende het vakantieverblijf van de hond communiceert Kiki’s Hondenhotel regelmatig over het verblijf van de logeerhonden via Instagram en Facebook. Op verzoek kan de eigenaar van de hond ook via WhatsApp op de hoogte gehouden worden.

4. Kiki’s Hondenhotel meldt bij teruggave van de hond aan de eigenaar alle bijzonderheden van hond tijdens het vakantieverblijf. Indien dit op het moment van ophalen door omstandigheden niet mogelijk is, kan hiervoor op verzoek op een later tijdstip telefonisch overleg plaatsvinden.

5. In geval van (een vermoeden van) ziekte of verwondingen van de hond tijdens het vakantieverblijf schakelt Kiki’s Hondenhotel naar eigen inzicht en op kosten van de eigenaar van de hond een dierenarts in en neemt zij de maatregelen die haar in de gegeven omstandigheden juist voorkomen. Indien mogelijk raadpleegt Kiki’s Hondenhotel de eigenaar vooraf en houdt zij deze op de hoogte van de voortgang. 

6. Wanneer na het raadplegen van de dienrenarts voor het herstelproces van de hond kostbare medische maatregelen nodig blijken te zijn, overlegt Kiki’s Hondenhotel dit eerst met de eigenaar van de hond. Wanneer dit contact niet vlot tot stand kan komen en als gevolg daarvan een vertraging optreedt in de behandeling van de hond, kunnen de gevolgen daarvan Kiki’s Hondenhotel niet worden aangerekend.

 

Aansprakelijkheid

1. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor schade die Kiki’s Hondenhotel ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over de hond, tenzij dit de eigenaar van de hond niet is toe te rekenen. 

2. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van de eigen hond is veroorzaakt. 

3. Kiki’s Hondenhotel is tegenover de eigenaar van de hond aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan haar is toe te rekenen. Kiki’s Hondenhotel vergoedt toerekenbare schade mits de eigenaar van de hond binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan Kiki’s Hondenhotel kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot maximaal het bedrag van het vakantieverblijf van de hond bij Kiki’s Hondenhotel.