Algemene Voorwaarden Kiki’s Hondenhotel 

 

Algemeen

1. Kiki’s Hondenhotel richt zich op vakantieopvang voor honden die rustig en sociaal zijn. Een voorwaarde hiervoor is dat de  hond buiten kan spelen met andere honden zonder speciale begeleiding. Ook moet de hond samen met andere honden binnen kunnen verblijven zonder dat zij onrust bij elkaar veroorzaken.

2. Het minimaal aantal verblijfsdagen is 7 voor nieuwe honden en 4 voor honden die al eens een vakantieperiode (7 dagen) bij Kiki’s Hondenhotel geweest zijn.

3. Alle honden dienen minimaal 6 weken voor de eerste kennismaking gecastreerd of gesteriliseerd te zijn.

4. De minimum leeftijd voor verblijf bedraagt 5 jaar. 

5. Het halen en brengen van de honden vindt plaats tussen 16.00 en 17.00 uur.

6. Kennismakingen vinden op afspraak in het laagseizoen plaats tussen 10.00 en 12.00 uur. Kennismakingen in het hoogseizoen zijn bij uitzondering in overleg mogelijk.

 

Reservering en betaling

1. Direct na het maken van een reservering voor een vakantieverblijf ontvangt de eigenaar van de hond een betalingsverzoek per Tikkie voor 50% van het totaal verschuldigde bedrag. Deze aanbetaling dient binnen twee dagen te worden voldaan. 

2. Zodra de aanbetaling is voldaan, komt de reservering voor het vakantieverblijf tot stand.

3. Eén maand voor aanvang van het vakantieverblijf ontvangt de eigenaar van de hond een betalingsverzoek per Tikkie voor de resterende 50% van het verschuldigde bedrag. Deze restantbetaling dient binnen twee dagen te worden voldaan. Als de restantbetaling niet wordt betaald binnen de termijn van de tikkie en de tweede, aanmaningstikkie wordt ook niet betaald, binnen 1 dag, dan wordt uw hond uit de agenda gehaald en wordt het reserveringsbedrag niet terug gestort. 

4. Als de volledige verblijfskosten zijn betaald, kan het vakantieverblijf van de hond aanvangen.

5. De dag van brengen en de dag van ophalen worden in rekening gebracht. 

6. Het later brengen tijdens een schoolvakantie van de hond of het eerder ophalen van de hond dan de afgesproken periode zal niet leiden tot restitutie van de pensionprijs. 

7. Annulering van het vakantieverblijf is mogelijk. Dan gelden de volgende restitutievoorwaarden:

– Bij annulering tot 6 maanden vóór aanvang van het verblijf: volledige restitutie van de aanbetaling.

– Bij annulering 6 tot 1 maanden vóór aanvang van het verblijf: geen restitutie van de aanbetaling.

– Bij annulering binnen 1 maand vóór aanvang van het verblijf of gedurende het vakantieverblijf voor de resterende periode: geen restitutie van het volledig betaalde bedrag.

 

Verantwoordelijkheden van de eigenaar van de hond

1. De eigenaar van de hond verstrekt tijdens de kennismaking bij Kiki’s Hondenhotel alle informatie die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van de hond.

2. De eigenaar van de hond geeft uiterlijk bij aanvang van het vakantieverblijf van de hond het hondenpaspoort af als bewijs dat de hond de op dat moment vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Voor honden betreft dit in elk geval de vaccinaties tegen Hondenziekte (ziekte van Carré) en Parvovirus en de neusenting tegen Kennelhoest (Nobivac KC).

3. De eigenaar van de hond observeert de hond goed de weken voordat men op vakantie gaat en gaat indien nodig bijtijds voor het vakantieverblijf langs de dierenarts voor behandeling van ziektes of ongemakken. 

4. De eigenaar van de hond laat Kiki’s Hondenhotel zo ver mogelijk vóór aanvang van het vakantieverblijf van de hond weten als de hond ziek is geweest of nog steeds is. Heeft de hond ondanks inenting toch Kennelhoest dan is Kiki’s Hondenhotel genoodzaakt het vakantieverblijf te annuleren zonder restitutie van het betaalde bedrag. 

5. De hond moet vrij zijn van vlooien en ontwormd zijn. Indien bij het brengen de hond vlooien blijkt te hebben, is Kiki’s Hondenhotel genoodzaakt het vakantieverblijf te annuleren zonder restitutie van het betaalde bedrag. 

6. De eigenaar van de hond is te alle tijde aansprakelijk voor de daden van de eigen hond.

7. De eigenaar van de hond komt de hond persoonlijk brengen en ophalen. Een uitzondering hierop is alleen mogelijk na voorafgaand akkoord van Kiki’s Hondenhotel. 

8. De honden eten bij Kiki’s Hondenhotel het voer dat ze van huis uit gewend zijn. De eigenaar van de hond neemt bij aanvang van het vakantieverblijf voldoende van dit voer mee voor de volledige duur van het vakantieverblijf in een afsluitbare plastic bak. 

9. De eigenaar van de hond neemt bij aanvang van het vakantieverblijf de eigen schone mand of kussen van de hond mee. 

10. De eigenaar van de hond is verplicht om de hond op te (laten) halen indien Kiki’s Hondenhotel dit noodzakelijk acht in verband met de gezondheid of het welzijn van de hond of van de andere logeerhonden.

 

Verantwoordelijkheden van Kiki’s Hondenhotel

1. Kiki’s Hondenhotel zorgt te allen tijde voor het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de hond die bij haar verblijft.

2. Kiki’s Hondenhotel houdt zoveel mogelijk rekening met de individuele wensen van de eigenaar van de hond ten aanzien van de verzorging van de hond.

3. Gedurende het vakantieverblijf van de hond communiceert Kiki’s Hondenhotel regelmatig over het verblijf van de logeerhonden via Instagram en Facebook. Op verzoek kan de eigenaar van de hond ook via WhatsApp op de hoogte gehouden worden.

4. Kiki’s Hondenhotel meldt bij teruggave van de hond aan de eigenaar alle bijzonderheden van hond tijdens het vakantieverblijf. Indien dit op het moment van ophalen door omstandigheden niet mogelijk is, kan hiervoor op verzoek op een later tijdstip telefonisch overleg plaatsvinden.

5. In geval van (een vermoeden van) ziekte of verwondingen van de hond tijdens het vakantieverblijf schakelt Kiki’s Hondenhotel naar eigen inzicht en op kosten van de eigenaar van de hond een dierenarts in en neemt zij de maatregelen die haar in de gegeven omstandigheden juist voorkomen. Indien mogelijk raadpleegt Kiki’s Hondenhotel de eigenaar vooraf en houdt zij deze op de hoogte van de voortgang. 

6. Wanneer na het raadplegen van de dienrenarts voor het herstelproces van de hond kostbare medische maatregelen nodig blijken te zijn, overlegt Kiki’s Hondenhotel dit eerst met de eigenaar van de hond. Wanneer dit contact niet vlot tot stand kan komen en als gevolg daarvan een vertraging optreedt in de behandeling van de hond, kunnen de gevolgen daarvan Kiki’s Hondenhotel niet worden aangerekend.

 

Aansprakelijkheid

1. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor schade die Kiki’s Hondenhotel ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over de hond, tenzij dit de eigenaar van de hond niet is toe te rekenen. 

2. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van de eigen hond is veroorzaakt. 

3. Kiki’s Hondenhotel is tegenover de eigenaar van de hond aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan haar is toe te rekenen. Kiki’s Hondenhotel vergoedt toerekenbare schade mits de eigenaar van de hond binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan Kiki’s Hondenhotel kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot maximaal het bedrag van het vakantieverblijf van de hond bij Kiki’s Hondenhotel.

 

🇬🇧🇬🇧🇬🇧

"General Terms and Conditions of Kiki's Dog Hotel

General

 1. Kiki's Dog Hotel focuses on vacation accommodation for dogs that are calm and sociable. A prerequisite is that the dog can play outside with other dogs without special supervision. The dog should also be able to stay indoors with other dogs without causing disturbance among them.

 2. The minimum length of stay is 7 days for new dogs and 4 days for dogs that have previously stayed for a holiday period (7 days) at Kiki's Dog Hotel.

 3. All dogs must be neutered or spayed at least 6 weeks before the first introduction.

 4. The minimum age for boarding is 5 years.

 5. The pickup and drop-off of dogs take place between 4:00 PM and 5:00 PM.

 6. Introductions are by appointment during the low season between 10:00 AM and 12:00 PM. Introductions during the high season are possible by exception and upon mutual agreement.

Reservation and Payment

 1. Immediately after making a reservation for a holiday stay, the dog owner receives a payment request via Tikkie for 50% of the total amount due. This deposit must be paid within two days.

 2. Once the deposit is paid, the reservation for the holiday stay is confirmed.

 3. One month before the start of the holiday stay, the dog owner receives a payment request via Tikkie for the remaining 50% of the amount due. This final payment must be made within two days. If the final payment is not made within the Tikkie period, and the second reminder Tikkie is also not paid within 1 day, the dog will be removed from the schedule, and the reservation amount will not be refunded.

 4. Once the full boarding costs are paid, the dog's holiday stay can commence.

 5. The day of drop-off and the day of pickup are charged.

 6. Bringing the dog later during a school holiday or picking up the dog earlier than the agreed period will not result in a refund of the boarding fee.

 7. Cancellation of the holiday stay is possible, with the following refund conditions:

– Cancellation up to 6 months before the start of the stay: full refund of the deposit.

– Cancellation 6 to 1 month before the start of the stay: no refund of the deposit.

– Cancellation within 1 month before the start of the stay or during the holiday stay for the remaining period: no refund of the fully paid amount.

Owner's Responsibilities

 1. The dog owner provides all relevant information for the proper and responsible housing and care of the dog during the introduction at Kiki's Dog Hotel.

 2. The dog owner submits the dog's passport at the beginning of the dog's holiday stay as proof that the dog has undergone the required vaccinations at that time. This includes vaccinations against Canine Distemper (Carré disease) and Parvovirus, and the nasal vaccination against Kennel Cough (Nobivac KC).

 3. The dog owner observes the dog carefully in the weeks before going on vacation and, if necessary, visits the veterinarian for the treatment of illnesses or discomforts before the holiday stay.

 4. The dog owner informs Kiki's Dog Hotel as early as possible before the start of the dog's holiday stay if the dog has been or is still ill. If the dog, despite vaccination, has Kennel Cough, Kiki's Dog Hotel is forced to cancel the holiday stay without a refund of the paid amount.

 5. The dog must be free of fleas and dewormed. If fleas are found upon arrival, Kiki's Dog Hotel is forced to cancel the holiday stay without a refund.

 6. The dog owner is always liable for the actions of their dog.

 7. The dog owner must personally drop off and pick up the dog. An exception to this is only possible with prior agreement from Kiki's Dog Hotel.

 8. Dogs at Kiki's Dog Hotel eat the food they are accustomed to from home. The dog owner brings enough of this food in a sealed plastic container for the entire duration of the holiday stay at the beginning of the stay.

 9. The dog owner brings the dog's clean bed or cushion at the beginning of the holiday stay.

 10. The dog owner is obligated to pick up the dog if Kiki's Dog Hotel deems it necessary due to the health or well-being of the dog or other boarding dogs.

Responsibilities of Kiki's Dog Hotel

 1. Kiki's Dog Hotel ensures the careful housing, feeding, and care of the dog during its stay.

 2. Kiki's Dog Hotel takes into account the individual wishes of the dog owner regarding the care of the dog as much as possible.

 3. During the dog's holiday stay, Kiki's Dog Hotel regularly communicates about the stay of the boarding dogs via Instagram and Facebook. Upon request, the dog owner can also be kept informed via WhatsApp.

 4. Upon return of the dog, Kiki's Dog Hotel informs the owner of all the specifics of the dog during the holiday stay. If this is not possible at the time of pickup due to circumstances, this can be discussed later by phone upon request.

 5. In case of (suspected) illness or injuries to the dog during the holiday stay, Kiki's Dog Hotel, at its discretion and at the expense of the dog owner, consults a veterinarian and takes appropriate measures given the circumstances. If possible, Kiki's Dog Hotel consults the owner beforehand and keeps them informed of the progress.

 6. If, after consulting the veterinarian, it is determined that expensive medical measures are needed for the dog's recovery, Kiki's Dog Hotel discusses this first with the dog owner. If contact cannot be established promptly, resulting in a delay in the treatment of the dog, Kiki's Dog Hotel cannot be held responsible for the consequences.

Liability

 1. The dog owner is liable for damage incurred by Kiki's Dog Hotel due to the non-disclosure or provision of incorrect information about the dog unless this cannot be attributed to the dog owner.

 2. The dog owner is liable for damage caused by inappropriate or deviant behavior of the dog.

 3. Kiki's Dog Hotel is liable to the dog owner for damage resulting from a deficiency that can be attributed to it. Kiki's Dog Hotel reimburses attributable damage if the dog owner notifies Kiki's Dog Hotel in writing within 30 days of the damage occurring. The liability for damages is limited to a maximum of the amount of the dog's holiday stay at Kiki's Dog Hotel